ШӘҢГЕРЕЙ ӨЛЕҢДЕРІН ОҚЫҒАНДА

Көріп ғажап бұ ғазаланы*қалдым қайран,

Мафһумы** неше түрлі алуан-алуан.

Теріліп Пушкин, Лермонд*** қылса баян,

Айта алмас жүз мыңнан бірін ғаян****.

_____________

* Ғазез - өлең

** Мафһумы – мазмұн-мәні

*** Лермонд – Лермонтов

**** Ғаян – баян ету.